Integritetspolicy

Denna information beskriver hur Energipartner Sverige AB (fortsättningsvis kallat EP) behandlar personuppgifter. Vid frågor kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i slutet av dokumentet.
Till Personuppgifter räknas all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig.

Varför hanterar EP dina personuppgifter?
EP behöver hantera dina personuppgifter av följande anledningar;

 • Tillhandahålla och ta betalt för de material och tjänster som kunder har köpt/beställt
 • Kontakta kunder med information om service och underhåll
 • Marknadsföra nya funktioner och tjänster
 • Administrera vårt kund- och leverantörsregister
 • Besvara frågor och hantera serviceärenden och avtal m.m.
 • Kontakta leverantörer med förfrågningar / beställningar

Vilken rättslig grund har EP för hanteringen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter hanteras med stöd av ditt och vårt berättigade intresse och/eller med stöd i fullgörande av avtal. Vad gäller uppgifter som hanteras i EP:s bokföring hanteras detta med stöd av rättslig skyldighet.

Hur samlar EP in dina personuppgifter?
Dina personuppgifter samlas in när du eller ditt företag kontaktar EP för offert, beställning, service, önskemål eller annat relevant ärende. De personuppgifter som samlas in är de du själv, eller annan representant för ditt företag, uppger för oss, plus de som automatiskt kommer oss tillhanda från e-postprogram, formulär på hemsida eller telefonväxel.

Vilka personuppgifter hanteras av EP?
De personuppgifter som hanteras av EP är namn och kontaktuppgifter samt om det har utförts ROT-avdrag även personnummer, historik över serviceärenden och beställningar, offerter, betalningar.

Hur länge sparar EP dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge du är kund eller leverantör med hos oss, eller har en produkt eller tjänst såsom en värmepump eller liknande, eller så länge som behövs för att uppfylla syftet med hanteringen, eller tills vi får kännedom om att berörd fastighet bytt ägare, eller så länge som lagen kräver när de är kopplade till t.ex. vår bokföring. I andra fall än ovan sparas dina uppgifter om dig och vår kommunikation i mån av nödvändighet.

Vem kan EP lämna ut dina personuppgifter till?
EP kan komma att lämna ut dina personuppgifter till:

 • Anställd personal samt underleverantörer i EPs yrkesutövning
 • Våra leverantörer av tjänster för ekonomi, telefoni, ärende- och supporthantering
 • Ditt företags leverantörer av till exempel serveradministration och IT-hosting
 • Mottagare som med stöd av lagkrav och myndighetsbeslut har rätten att begära in dem
 • Eps leverantörer av material och utrustning

EP säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part.

Hur skyddar EP dina personuppgifter?
EP använder en kombination av tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra och begränsa risken för åtkomst från obehöriga.
Vilka rättigheter har du vad gäller EP:s hantering av personuppgifter?

 • Rätt till tillgång. Du har rätt att begära besked om huruvida EP behandlar dina personuppgifter och i sådant fall få ett utdrag över de uppgifter som behandlas.
 • Rätt till rättelse. I händelse av att de personuppgifter EP behandlar skulle innehålla felaktigheter har du rätt få dessa korrigerade.
 • Rätt att bli bortglömd. Du har rätt att få personuppgifter raderade/anonymiserade om inte de är nödvändiga för EP:s efterlevnad av lagkrav gällande till exempel bokföring.
 • Rätt att invända. Du har rätt göra invändningar mot EP:s behandling av dina personuppgifter. Exempelvis vid behandling i marknadsföringssyfte. EP ska i så fall upphöra att behandla dina uppgifter såvida det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.

För att utöva rättigheterna ovan eller om du anser att EP på något sätt brister i vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig snarast kontakta oss.

Din möjlighet att lämna klagomål
Du har när som helst rätt att lämna klagomål till nationell myndighet (Datainspektionen) om du anser att dina personuppgifter hanteras felaktigt.

Mer information om GDPR
På Datainspektionens webbplats finns mer information om dataskyddsförordningen

Ändringar i personuppgiftspolicyn
Då EP:s behandling av personuppgifter kan komma att ändras med tiden kan denna policy uppdateras för att spegla dessa ändringar. Om vi gör väsentliga ändringar som kräver ditt samtycke kommer du att bli kontaktad. Senaste ändringsdatum för denna policy är 2018-05-23.

Kontaktuppgifter
Energipartner Sverige AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker inom ramarna för denna policy. Kontakta personuppgiftsansvarig via:

Energipartner Sverige AB
Höglandstorget 1
167 71 Bromma
kontakt@energipartner.se

 

Boka ett möte med en av våra experter


*
*